Sportowe Przedszkola REGULAMIN

Regulamin zajęć sportowych dla  dzieci organizowanych przez SALWASPORT Mateusz Salwa w ramach programu Sportowe Przedszkola SALWASPORT.

 

§1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Definicje terminów użytych w niniejszym regulaminie:
  1. Organizator – SALWASPORT Mateusz Salwa NIP:9930490227 Ul. Leśna 31 Tuchów
  2. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin zajęć sportowych dla dzieci organizowanych przez SALWASPORT Mateusz Salwa w ramach programu Sportowe Przedszkola SALWASPORT.
  3. Zajęcia – oznaczają zajęcia piłkarskie organizowane przez Organizatora w ramach programu Sportowe Przedszkola SALWASPORT.
  4. Uczestnik – oznacza dziecko zgłoszone przez swojego Opiekuna i biorące udział w Zajęciach;
  5. Opiekun - rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka, dla którego został wykupiony udział
   w Zajęciach;
  6. Umowa – oznacza umowę zawartą z Opiekunem dziecka uczestniczącego w zajęciach.
  7. Nabywca Zajęć – Opiekun, który zawarł umowę.Organizatorem zajęć piłkarskich w ramach programu „Sportowe Przedszkola Salwasport jest SALWASPORT Mateusz Salwa.
 1. W Zajęciach mogą uczestniczyć dziewczynki oraz chłopcy w wieku 3-6 lat.
 2. Organizator zastrzega, iż ilość Uczestników w Zajęciach jest ograniczona i decyduje kolejność zapisów.
 3. Zajęcia odbywają się od 1 października do końca roku szkolnego we wszystkie dni, które ustawowo nie są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych oraz w ferie zimowe.
 4. Każde Zajęcia trwają 50 minut.

 

§2 OPŁATY ZA ZAJĘCIA

 1. Opłata za miesiąc Zajęć wynosi 60 PLN (słownie: sześćdziesiąt złotych) (dalej „Opłata miesięczna”). Opłata miesięczna uiszczana jest z góry najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy lub gotówką do organizatora.
 2. Opłata miesięczna pobierana jest wyłącznie za miesiące, w których odbywają się Zajęcia tj. z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia.
 3. W przypadku braku płatności części lub całości Opłaty miesięcznej, Organizator ma prawo usunąć z listy uczestników, co skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia takiego Uczestnika w Zajęciach.

 

§3 REJESTRACJA

 1. Procedura rejestracji dziecka przez Opiekuna na Zajęcia jest następująca:
  1. w drugim etapie rejestracji Opiekun wypełnia poprawnymi danymi wszystkie wymagane pola formularza.
  2. po poprawnej wykonaniu powyższych kroków, na podany w procesie rejestracji adres mailowy Opiekun
   otrzyma dokumenty organizacyjne (Regulamin zajęć, Oświadczenie medyczne).
 1. Opiekun wyraża zgodę, aby w trakcie Zajęć były wykonywane zdjęcia ich Uczestnikom oraz, że wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciu/zdjęciach oraz filmach w ramach stron internetowych, portali, serwisów, jak również publikacji wydawanych drukiem przez Organizatora i inne osoby, w tym utrwalania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, udostępniania. W przypadku braku zgody Opiekun zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem pierwszych Zajęć.
 2. Opiekun prawny oświadcza, że ma pełną zdolność do czynności prawnych, jest przedstawicielem ustawowym Uczestnika oraz, iż Uczestnik pozostaje pod jego władzą rodzicielską.

 

§4 ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca ośrodka szkoleniowego, w którym będą prowadzone Zajęcia oraz terminu Zajęć.
 2. [Prawo rezygnacji z Zajęć] Opiekunowi Uczestnika Zajęć przysługuje prawo do rezygnacji z uczestnictwa Uczestnika w Zajęciach, najpóźniej do końca miesiąca w którym odbywają się treningi.
 3. W przypadku rezygnacji, konieczne jest złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału Uczestnika w Zajęciach bezpośrednio u Organizatora lub poprzez wysłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na adres: mateusz@salwasport.pl
 4. Nieobecność Uczestnika na Zajęciach lub przerwanie udziału w Zajęciach w trakcie miesiąca, z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej Opłaty miesięcznej za dany miesiąc Zajęć, ani nie uprawnia do ubiegania się o zwrot części Opłaty miesięcznej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Zajęć w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.
 6. W przypadku odwołania Zajęć z przyczyn opisanych w pkt 6, Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej Opłaty miesięcznej w wysokości proporcjonalnej do ilości nie odbytych Zajęć lub prawo do skorzystania z innego terminu Zajęć wskazanego przez Organizatora.

 

§5 ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Organizator zapewnia, iż:
  • Każda grupa uczestników Zajęć będzie składać się maksymalnie z 20 Uczestników;
  • W każdej grupie będzie minimum jeden opiekun/trener;
  • Zajęcia będą prowadzone według autorskiego programu treningowego dla najmłodszych stworzonego
   przez Organizatora;
  • Zajęcia prowadzone będą w salach gimnastycznych, na syntetycznej murawie, na naturalnej murawie.
  • Opiekunowie grupy będą uczyć w trakcie trwania Zajęć podstawowych zwrotów w języku angielskim z
   zakresu tematyki związanej z grą w piłkę nożną (np. pojedynczych słówek w trakcie gry jak „piłka”,
   „podanie”, „strzał” itp.);
  • Place treningowe, na których będą odbywać się Zajęcia będą profesjonalnie wyposażone w odpowiedni,
   bezpieczny sprzęt sportowy.
 1. Uczestnicy mogą przystąpić do Zajęć wyłączenie w strojach sportowych.
 1. Organizator informuje i jednocześnie zaleca, aby Opiekun prawny przed udziałem Uczestnika w Zajęciach przeprowadził u Uczestnika odpowiednie badania lekarskie okresowe w celu ewentualnego stwierdzenia czy u niego nie występują jakiekolwiek przeciwskazania do uczestnictwa w Zajęciach.
 2. Niezależnie od przeprowadzenia powyższych badań lekarskich u Uczestnika, Opiekun prawny zobowiązany jest przed wzięciem przez Uczestnika udziału w pierwszych Zajęciach - do wypełnienia, podpisania i dostarczenia Organizatorowi oświadczenia o stanie zdrowia Uczestnika w celu zgłoszenia Organizatorowi ewentualnych chorób przewlekłych (alergie, astma itp.), doznanych kontuzji lub wskazanie innych dolegliwości mogących stanowić przeszkodę w braniu udziału przez Uczestnika w zajęciach piłki nożnej. W przypadku nie dostarczenia Organizatorowi oświadczenia o stanie zdrowia, o którym mowa powyżej, przed rozpoczęciem pierwszych Zajęć, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wzięcia udziału przez Uczestnika w Zajęciach.
 3. Opiekunowie prawni Uczestników Zajęć proszeni są o bieżące informowanie Organizatora o wszelkich stwierdzonych u Uczestnika chorobach, doznanych kontuzjach lub innych dolegliwościach mogących stanowić przeciwskazania do uczestnictwa Uczestnika w Zajęciach lub uniemożliwiających jego bezpieczne uczestniczenie w zajęciach sportowych.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika oraz jego udziału w Zajęciach.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie Zajęć mienie, dlatego posiadanie przez Uczestników wartościowych przedmiotów odbywa się wyłącznie na ich odpowiedzialność.

 

§6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody przez Opiekuna prawnego Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych osobowych zgłoszonego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji Zajęć (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
 2. Dane osobowe Uczestników oraz Opiekunów prawnych Uczestnika są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla prawidłowej organizacji i przeprowadzenia Zajęć.
 3. Organizator będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych (powierzać) innym podmiotom z wyłączeniem podmiotów realizujących wraz z Organizatorem Zajęcia.
 5. Opiekun prawny Uczestnika Zajęć ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz danych osobowych Uczestnika oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.
 6. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora (ul. Leśna 31, 33-170 Tuchów).

 

§ 7 POSTANOWIENA KOŃCOWE

 1. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać na www.salwasport.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Nabywcy Zajęć będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
Polub nas na
Facebooku
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl