Warunki uczestnictwa

WARUNKI UCZESTNICTWA

I. Informacja ogólne

 1. Prawa i obowiązki Użytkownika Serwisu, który zawarł z SALWASPORT Piotr Salwa Umowę (zwanego dalej „Klientem”) określają niniejsze Ogólne warunku uczestnictwa wydane na podstawie art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 380) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 187; zwanej dalej „Ustawą”).
 2. Organizatorem Wypoczynków proponowanych w ramach Serwisu, (tj. organizatorem turystyki w rozumieniu art. 3 pkt 5) Ustawy jest Piotr Salwa, prowadzący działalność gospodarczą SALWASPORT Piotr Salwa (zwany dalej „SALWASPORT”).
 3. Dane organizatora turystyki: SALWASPORT Piotr Salwa, ul. Leśna 31 33-170 Tuchów, NIP: 9930680614 REGON 388070669; e-mail: biuro@salwasport.pl, tel.: +48 731 593 328.
 4. Piotr Salwa jako organizator turystyki:
    • wpisany jest do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych z numerem() ;
    • figuruje w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzonej przez Ministra Sportu i Turystyki z numerem ewidencyjnym ().
 1. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy SALWASPORT a Klientem usługi turystyczne świadczone są na rzecz Uczestnika Wypoczynku, tj. niepełnoletniej osoby fizycznej w wieku powyżej lat 7. Klientem może być wyłącznie rodzic lub opiekun prawny Uczestnika Wypoczynku.
 2. SALWASPORT zgłasza każdorazowo zamiar zorganizowania Wypoczynku właściwemu kuratorowi oświaty stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

II. Zawarcie umowy

 1. Oferta wypoczynków i inne informacje podane w Serwisie SALWASPORT dostępnym pod adresem www.salwasport.pl stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Klienta propozycji zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych przez SALWASPORT i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Zawarcie Umowy następuje każdorazowo po dokonaniu rezerwacji przez Klienta w ramach funkcjonalności Konta Klienta w Serwisie i wpłaceniu przez Klienta zaliczki w wysokości 500 zł (plus ewentualne koszty transportu).
 3. Zaliczka powinna być wpłacona w terminie 3 dni od chwili dokonania rezerwacji Wypoczynku na rachunek bankowy SALWASPORT prowadzony przez ING Bank Śląski PL 50 1050 1025 1000 0097 3732 3528
 4. Brak wpłaty zaliczki w terminie określonym w ust. 3 powyżej uprawnia SALWASPORT do anulowania rezerwacji dokonanej przez Klienta.
 5. W momencie dokonania zakupu w Serwisie, klient otrzymuje na adres e-mail podany podczas rejestracji Umowę, którą zobowiązany jest uzupełnić, podpisać oraz odesłać jej skan w przeciągu 7 dni od zakupu.

III. Cena i warunki jej płatności

 1. Cena Wypoczynku podana jest w PLN (polski złoty).
 2. Pozostała do zapłaty część ceny Wypoczynku powinna być wpłacona jednorazowo lub w ustalonych przez Klienta ratach nie później niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia Wypoczynku na rachunek bankowy SALWASPORT określony w pkt II ust. 3 Ogólnych warunków uczestnictwa.
 3. Brak wpłat na poczet pozostałej do zapłaty części ceny w określonym terminie równoznaczny jest z rezygnacją z Wypoczynku z winy Klienta – pkt. VIII ust. 3- 5 Ogólnych warunków uczestnictwa stosuje się.

IV. Świadczenia i ich zmiana

 1. Program Wypoczynku i inne usługi wliczone w cenę Wypoczynku wskazane są w ramach propozycji Wypoczynków prezentowanych w ramach Serwisu.
 2. Przed zawarciem Umowy SALWASPORT zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie informacji zamieszczonych w Serwisie.
 3. Klient może zgłaszać wymagania specjalne, które po wyrażeniu zgody przez SALWASPORT staną się częścią Umowy. W zależności od charakteru, zgłaszane wymagania specjalne mogą być odpłatne lub nieodpłatne, o czym Klient zostanie poinformowany po zgłoszeniu wymagań specjalnych.
 4. Gdyby po zawarciu Umowy nastąpiły nieprzewidziane przez SALWASPORT odstępstwa lub zmiany programu Imprezy turystycznej w stosunku do informacji zawartych w Umowie, Klient zostanie powiadomiony o tym przed rozpoczęciem Wypoczynku. W sytuacji, gdy zmianie podlegają istotne warunki Klient powinien niezwłocznie po otrzymaniu od SALWASPORT informacji w tym zakresie poinformować SALWASPORT, czy przyjmuje proponowaną zmianę, czy odstępuje od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy Klientowi przysługuje zwrot wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.
 5. Zmiany kadry Wypoczynku dokonana z przyczyn niezależnych od kierownika Wypoczynku lub wychowawców nie stanowi zmiany istotnych warunków.
 6. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Klienta lub Uczestnika Wypoczynku w trakcie trwania danego Wypoczynku SALWASPORT nie wykonuje przewidzianych w Umowie usług, wówczas SALWASPORT wykona w ramach tego Wypoczynku, bez obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami, odpowiednie świadczenie zastępcze.
 7. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego, o którym ust. 6 powyżej, jest niższa od jakości usługi określonej w programie Imprezy turystycznej, Klient może żądać obniżenia ustalonej ceny.

V. Uczestnik Wypoczynku

 1. Program Wypoczynku realizowany jest zgodnie z preferencjami i umiejętnościami Uczestników , w tym w szczególności z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych.
 2. Uczestnik Wypoczynku zobowiązany jest do:
  a) posiadania dokument tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji szkolnej);
  b) przestrzegania w trakcie trwania Wypoczynku przepisów prawa, dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego;
  c) przestrzegania regulaminu Wypoczynku oraz stosowania się do zaleceń, instrukcji i wskazówek kierownika Wypoczynku, wychowawców lub osób realizujących usługi objęte pro-gramem Wypoczynku;
  d) przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu (m.in. przepisy p. poż., BHP, ciszy nocnej lub korzy-stania z kąpieliska),
  e) dbania o czystość w zajmowanym pokoju;
 3. Uczestnik Wypoczynku nie może w szczególności:
  a) posiadać lub spożywać tytoniu lub wyrobów tytoniowych, w tym papierosów;
  b) posiadać lub używać środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych (np. dopalacze lub narkotyki);
  c) posiadać lub spożywać napojów alkoholowych;
  d) samowolnie oddalać się od grupy innych Uczestników Wypoczynku i wychowawców.
 4. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika Wypoczynku obowiązków lub zakazów określonych w ust. 1 i 2 powyżej, SALWASPORT ma prawo do natychmiastowego wydalenia Uczestnika Wypoczynku z Wypoczynku. W takim przypadku Klient (rodzic lub opiekun prawny) zobowiązany jest do odebrania na swój koszt Uczestnika Wypoczynku w ciągu 48 godzin od chwili poinformowania go o tym. W przypadku nieodebrania Uczestnika Wypoczynku w tym terminie, koszty transportu i opieki w trakcie transportu do miejsca jego zamieszkania ponoszą solidarnie rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Rodzice lub opiekunowie prawni Uczestnika Wypoczynku ponoszą solidarną odpowiedzialność za szkody wyrządzone z jego winy podczas trwania Wypoczynku.
 6. W ramach Umowy, SALWASPORT sporządza fotorelacje lub wideorelacje z przebiegu Wypoczynku, która jest następnie udostępniana rodzicom lub opiekunom prawnym Uczestników Wypoczynku, w szczególności poprzez rozpowszechnianie na podstronach Serwisu oraz w mediach społecznościowych, w tym na portalach Facebook i YouTube.

VI. Transport

 1. Jeżeli klient wykupi transport, SALWASPORT zapewnia Uczestnikom Wypoczynku transport busem, autokarem lub pociągiem w obie strony, na trasie i punktach zbiórek wskazanych przy zakupie każdego Wypoczynku.
 2. Klient dokonuje wyboru miejsca zbiórki w momencie dokonywania rezerwacji Wypoczynku i może dokonać zmiany najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem Wypoczynku. Informacja o tym musi być przekazana na adres biuro@salwasport.pl. O tym, czy zmiana Klienta zostanie zatwierdzona, Klient zostanie poinformowany przez SALWASPORT.
 3. W przypadku spóźnienia na zbiórkę (dot. również odbioru na trasie) dłuższego niż 30 minut SALWASPORT nie odpowiada za dostarczenie Uczestnika Wypoczynku na miejsce docelowe, zaś spóźnienie jest równoznaczne z rezygnacją Wypoczynku bez prawa zwrotu wpłaconych świadczeń, chyba że co innego wynika z uzgodnień pomiędzy Klientem a SALWASPORT.

VII. Odwołanie Wypoczynku

 1. SALWASPORT zastrzega sobie prawo odwołania Wypoczynku najpóźniej w 10-tym dniu przed rozpoczęciem Wypoczynku z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń Uczestników Wypoczynku wymaganej do jej zorganizowania, wynoszącej 80% miejsc planowanych na dany Wypoczynek.
 2. SALWASPORT ma prawo odwołania Wypoczynku w każdym czasie w przypadku wystąpienia zdarzenia noszącego cechy siły wyższej.
 3. W przypadku odwołania Wypoczynku z przyczyny określonych w ust. 1 i 2 powyżej, SALWASPORT zwróci Klientowi wszystkie wniesione świadczenia.

VIII. Rezygnacja z Wypoczynku

 1. Klient może zrezygnować z Wypoczynku przed jego rozpoczęciem.
 2. Rezygnacja z Wypoczynku przez Klienta wymaga pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności. Oświadczenie należy złożyć pocztą listem poleconym na adres SALWASPORT.
 3. W każdym wypadku Klientowi przysługuje zwrot wpłaconej na rzecz SALWASPORT kwoty po potrąceniu zaliczki oraz rzeczywiście poniesionych przez SALWASPORT kosztów.
 4. W przypadku, gdy wpłacona przez Klienta kwota nie pokrywa rzeczywiście poniesionych przez SALWASPORT kosztów, SALWASPORT uprawniony jest do dochodzenia różnicy od Klienta.
 5. SALWASPORT informuje, że Klient może opcjonalnie zawrzeć odpłatną umowę ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z Wypoczynku – dodatkowe informacje dostępne telefonicznie: 731 593 328 lub mailowo biuro@salwasport.pl

IX. Odpowiedzialności SALWASPORT

 1. SALWASPORT zobowiązuje się zrealizować Umowę z zachowaniem należytej staranności, przy jednoczesnym uwzględnieniu zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 2. SALWASPORT nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Klientów lub Uczestników Wypoczynku rezygnujących z Wypoczynku w czasie jej trwania, chyba że rezygnacja nastąpiła w przypadkach określonych w art. 16a Ustawy.
 3. SALWASPORT nie ponosi odpowiedzialnością za zmianę programu Wypoczynku lub niezrealizowanie programu Wypoczynku lub jego części z przyczyn związanych z właściwościami i możliwościami psychofizycznymi Uczestnika Wypoczynku (np. wiek, wzrost, masa ciała).
 4. SALWASPORT nie ponosi odpowiedzialności za ruchomości Uczestników Wypoczynku, w tym pieniądze lub sprzęt elektroniczny, chyba że zostały oddane na przechowanie kierownikowi Wypoczynku lub wychowawcy.
 5. SALWASPORT odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć, ani uniknąć, albo były spowodowane siłą wyższą.
 6. SALWASPORT ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy do dwukrotności ceny Wypoczynku względem każdego Klienta lub Uczestnika Wypoczynku zgodnie z art. 11b Ustawy. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.

X. Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia uchybień w trakcie realizacji Wypoczynku, Klient lub Uczestnik Wypoczynku ma prawo i obowiązek poinformowania wychowawcę, kierownika Wypoczynku lub innego przedstawiciela SALWASPORT o spostrzeżonych uchybieniach oraz prawa zażądania podjęcia środków zaradczych.
 2. Niezależnie od zawiadomienia o uchybieniach Klient może złożyć reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia Wypoczynku. Reklamacja powinna być sporządzona w formie pisemnej i doręczona listem poleconym na adres SALWASPORT.

3. Wszystkie reklamacje rozpoznawane będą w terminie 30 dni od złożenia, a w razie złożenia reklamacji na ręce wychowawcy lub kierownika Wypoczynku w trakcie Wypoczynku w terminie 30 dni od zakończenia Wypoczynku.

XI. Ustawowa gwarancja ubezpieczeniowa SALWASPORT

 1. SALWASPORT zgodnie z wymogami Ustawy posiada gwarancję ubezpieczeniową organizatora turystyki w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą udzieloną przez T.U. EUROPA S.A.
 2. Certyfikat potwierdzający udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej dostępny jest na stronie Serwisu.

XII. Ubezpieczenie NNW

 1. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Ustawy, każdy Uczestnik Wypoczynku na terenie RP objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XIII. Przeniesienie uprawnień i obowiązków z tytułu Umowy

 1. Klient może bez zgody SALWASPORT przenieść na osobę będącą rodzicem lub opiekunem prawnym niepełnoletniej osoby fizycznej spełniającej warunki udziału w danym Wypoczynku wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
 2. Przeniesienie będzie skuteczne wobec SALWASPORT, jeżeli Klient zawiadomi o tym SALWASPORT na piśmie pod rygorem nieważności najpóźniej w terminie 21 dni przed rozpoczęciem Wypoczynku.

XIV. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz Uczestników Wypoczynku jest SALWASPORT.
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów i Uczestników Wypoczynku (w tym dotyczące celu, zakresu i podstawy przetwarzania oraz praw osób, których dane dotyczą) wskazane są w Regulaminie Serwisu.

XV. Postanowienia końcowe

 1. Ogólne warunki uczestnictwa stanowią integralną część Umowy zawartej pomiędzy Klientem a SALWASPORT.
 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych Ogólnymi warunkami uczestnictwa zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz Ustawy.
 3. Ogólne warunki uczestnictwa obowiązują od dnia 1 stycznia 2018 r.
Polub nas na
Facebooku
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl